Privacy Verklaring

Laatste herziening: 15 november 2019

Betrouwbaarheid is een sleutelwaarde voor Greenwheels. We vinden het dan ook belangrijk om uw recht op privacy goed te kunnen waarborgen. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij hier invulling aan geven.


Om u de juiste service en diensten te kunnen verlenen, hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig. Greenwheels is daarnaast voortdurend op zoek naar manieren om haar diensten en producten te verbeteren en, onder andere op basis van uw persoonsgegevens, aan te passen aan uw wensen en behoeften.


Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw gegevens en ervoor zorgen dat elke verwerking van uw
persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke privacywetgeving.

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

In deze privacyverklaring legt Collect Car B.V. (hierna: "Greenwheels" "wij" of "ons") uit hoe Greenwheels, als verwerkingsverantwoordelijke, omgaat met uw persoonsgegevens om u de juiste service te bieden.


2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt en / of persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn gesteld bij het sluiten van een overeenkomst voor de huur/gebruik van een Greenwheels-voertuig. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens ook wanneer u onze app, website en / of klantenservice gebruikt.


Gegevens aan ons verstrekt of beschikbaar gesteld
Als u een overeenkomst sluit met Greenwheels hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

• naam, geboortedatum en contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres);
• betalingsgegevens en financiële gegevens zoals IBAN-nummer en betaalmethode;
• gegevens over uw rijbewijs;
• nummer van uw OV-kaart (indien van toepassing);
• overige informatie die belangrijk is voor de overeenkomst.


Gegevens over uw gebruik van het voertuig, de Greenwheels-app en andere services
Als u onze diensten gebruikt of anderszins contact hebt met Greenwheels, verwerken wij de volgende persoonsgegevens als onderdeel van onze dienstverlening:
• klantnummer (s);
• kaartnummer (s);
• uw gewenste vorm van communicatie en instellingen;
• gegevens over het gebruik van de Greenwheels-voertuigen: start en einde van de huurperiode, de afstand in kilometers, de locatie van het voertuig aan het begin en einde van de huurperiode, de status van het betreffende voertuig, brandstofverbruik;
• de frequentie van het gebruik van Greenwheels-diensten;
• opnames van telefoongesprekken en e-mailcontacten.
• Andere details die relevant zijn voor de specifieke overeenkomst.

 

Als u bepaalde gegevens moet verstrekken, wordt u geïnformeerd over de mogelijke gevolgen als u deze gegevens niet wilt verstrekken.

 

4. Verwerking: wettelijke grondslagen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de onderstaande wettelijke grondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
1. toestemming;
2. uitvoering van een overeenkomst;
3. wettelijke verplichting;
4. het vervullen van een taak van algemeen belang;
5. legitiem belang van Greenwheels.

 

Onze legitieme belangen omvatten onder andere: marketing, reclame, beveiliging, preventie (van criminaliteit), IT-beheer, onderzoek en analyse van onze producten of diensten, bedrijfsvoering, juridische zaken en intern beheer.

 

5. Doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Greenwheels verwerkt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden:
• om klanten een voertuig van keuze te bieden tijdens de huurperiode;
• het uitvoeren van administratieve transacties (d.w.z. facturering) als onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst.
• om meldingen van service of assistentie tijdens de huurperiode te verzenden en fouten te detecteren en op te lossen;
• om klanten, geïnteresseerde partijen en belanghebbenden te informeren over de producten en diensten van Greenwheels;
• om promotiemateriaal te leveren en klanten, geïnteresseerde partijen en belanghebbenden op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen, aankondigingen, nieuwsbrieven, evenementen, enquêtes en andere producten of diensten die van belang kunnen zijn;
• om volledig functionele app's, websites en de diensten van deze app's en websites aan te bieden;
• om nieuwe diensten en producten te ontwikkelen of bestaande diensten en producten te verbeteren;
• om onze diensten en producten voortdurend te verbeteren voor klanten, geïnteresseerde partijen en belanghebbenden.

 

6. Diefstal en diensten van derden

Greenwheels behoudt zich het recht voor objectieve feiten te verifiëren die verband kunnen houden met een noodgeval of een ernstige overtreding van de algemene voorwaarden (inclusief diefstal, vandalisme, autorijden in het buitenland of een ongeval) en om deze te gebruiken om noodmaatregelen te nemen en de geografische locatie te bepalen van het Greenwheels voertuig.

 

Als diensten van derden worden ingeschakeld tijdens de huur of registratie (bijvoorbeeld voertuigdiensten), is Greenwheels gerechtigd om de persoonlijke gegevens van de klant (zoals naam en telefoonnummer) aan deze derden mede te delen voor zover nodig voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant, zoals noodhulp, verkeersboetes etc. Alleen relevante persoonlijke gegevens worden gedeeld die nodig zijn voor verdere opvolging door met derden.


Greenwheels kan wettelijke instanties persoonlijke gegevens van klanten overhandigen indien nodig of wettelijk verplicht.

 

7. Verwerking van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

We kunnen gegevens verwerken om een bijdrage te leveren aan onderzoek voor zakelijke, sociale en/of wetenschappelijke doeleinden. Voor deze doeleinden delen we soms gegevens met derden. We zullen altijd passende maatregelen nemen (bijvoorbeeld pseudonimisering van gegevens) om uw privacy te beschermen. De betrokken persoonlijke gegevens zijn dan niet langer rechtstreeks traceerbaar naar een natuurlijk persoon.

 

8. Delen met derden

Naast het bovenstaande deelt Greenwheels uw persoonlijke gegevens met derden:
• in geval van een storing, als u een vraag heeft over de Greenwheels-dienstverlening of indien nodig voor de correcte werking van de Greenwheels-dienstverlening, kunnen gekwalificeerde Greenwheelsmedewerkers, en / of leveranciers die door Greenwheels worden ingeschakeld, toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens om u te helpen;
• indien zij een dienst leveren die nodig is voor de bovengenoemde doeleinden, bijvoorbeeld dienstverleners op het gebied van hosting, onderzoek en marktonderzoek;
• indien nodig voor onderhoud en ondersteuning;
• als gevolg van een transactie, bijvoorbeeld wanneer Greenwheels besluit het bedrijf geheel of gedeeltelijk te verkopen of over te dragen. Greenwheels kan informatie die zij heeft verzameld en opgeslagen, inclusief persoonlijke informatie, overdragen aan de partij of partijen die betrokken zijn bij de transactie, als onderdeel van die transactie;
• om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of bevelen van bevoegde autoriteiten.

 

Als deze derde partijen worden beschouwd als verwerker in overeenstemming met de AVG, heeft Greenwheels schriftelijke verwerkingsovereenkomsten afgesloten met deze partijen. Verwerkers die door Greenwheels worden aangesteld, handelen onder de instructies en verantwoordelijkheid van Greenwheels.

 

9. Internationaal gegevensverkeer

De persoonlijke gegevens verzameld door Greenwheels worden opgeslagen op servers van leveranciers van
Greenwheels in de Europese Economische Ruimte (EER). Als persoonlijke gegevens worden verzonden naar een ontvanger in het buitenland, gebeurt dit meestal alleen aan een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een vergelijkbaar niveau van bescherming van persoonsgegevens heeft. Als persoonlijke gegevens worden verzonden naar een ontvanger in een land dat geen vergelijkbaar niveau van bescherming van persoonsgegevens heeft, zal Greenwheels ervoor zorgen dat de wettelijke waarborgen worden gehandhaafd, zoals bijvoorbeeld door het sluiten van een EU-modelcontract.

 

 

10. Dataretentie

We slaan persoonlijke gegevens op in overeenstemming met ons interne opslagbeleid en/of zolang (i) u klant bent van Greenwheels of interesse blijft tonen in de producten en diensten van Greenwheels, (ii) we wettelijk verplicht zijn om de gegevens op te slaan, of (iii) het opslaan van de gegevens is noodzakelijk voor legitieme zakelijke doeleinden.


11. Uw rechten, inclusief het recht om bezwaar aan te tekenen

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we verwerken en met welke (categorieën van) ontvangers uw gegevens worden gedeeld. Behalve het recht op inzage, heeft u ook de volgende wettelijke rechten:
• het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren;
• het recht om de verwerking te beperken;
• het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen;
• het recht op dataportabiliteit;

• het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
• het recht om zich te verzetten tegen verwerking voor de legitieme belangen van Greenwheels;
• het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
• het recht om uw toestemming in te trekken als dit de basis vormt voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.


U kunt uw rechten alleen uitoefenen in de mate waarin deze u bij wet zijn verleend. Om ervoor te zorgen dat het verzoek tot inzage of een ander verzoek door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Wij vragen u om de pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de regel met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer, persoonlijk identificatienummer (BSN) en handtekening onherkenbaar te maken op deze kopie

 

12. Cookies

Greenwheels maakt gebruikt van cookies om het gebruik en de kwaliteit van onze websites, app’s en diensten te verbeteren. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in ons cookie-beleid.

 

13. Contact

Voor vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met: Greenwheels, Postbus 23191, 3001 KD Rotterdam, Nederland. Onze Privacy Officer is te bereiken via e-mail op (privacy@greenwheels.com) en per post op het hierboven vermelde adres (tav 'Privacy Officer').

 

14. Wijziging van deze privacyverklaring

De manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken en de samenstelling of hoeveelheid gegevens die we verwerken, kan in de tijd variëren. Daarom behouden wij ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. We zullen deze wijzigingen aankondigen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

 

Meer weten over (account)veiligheid?

Check onze speciale pagina over het veilig houden van je account en gegevens.