Greenwheels Winactie

 

 

Win € 200 tuinbon

Het zonnetje laat zich steeds vaker zien, de ideale periode dus om je tuin of balkon klaar te stomen voor de zomermaanden. Heb jij groene vingers? Of ben je een echte DIYer? Dan is deze winactie wat voor jou! Wanneer jij erop uit gaat in de periode van 18 april t/m 26 mei 2024, maak je kans op een Nationale Tuinbon t.w.v. € 200. 

 

Via de nieuwsbrief van april, een pushbericht of de reserveringsbevestiging, meld jij je gemakkelijk aan voor deze actie. Volg de link en vul een korte quizvraag in. Vervolgens maak je met een rit in de actieperiode kans op een tuinbon. 

 

Hoe doe je mee?

Privé Greenwheels-gebruikers die beloningen, acties, en tips ingeschakeld hebben in de communicatievoorkeuren, ontvangen een link naar de quiz in de nieuwsbrief, een pushbericht of in de reserveringsbevestiging. Klik op de link en meld je aan voor de actie door de quizvraag in te vullen. Maak je hierna een rit in de periode van 18 april t/m 26 mei 2024, dan doe je mee. Reserveringen waarbij geen gebruik is gemaakt van de auto zijn uitgesloten van de actie. Alleen de winnaars ontvangen bericht op 28 mei. 

 

Algemene spelvoorwaarden

 

1. Algemeen

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de winacties van Greenwheels, zoals de ‘Zomerfotowedstrijd’ en ‘Raad het plaat(s)je’, zoals gepubliceerd op onze sociale mediakanalen en nieuwsbrieven.
Op alle spellen en inhoud van Greenwheels winacties is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing die op 1 januari 2014 in werking is getreden. Deelname aan de actie houdt acceptatie van de spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging genomen worden. Met vragen of opmerkingen over de spelvoorwaarden of acties kan contact opgenomen worden met Greenwheels.

 

2. Deelname en deelnemers
Deelname is mogelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitsluiting van werknemers van Greenwheels en/of partners, indien de winactie een aanbod van één van onze partners betreft. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Greenwheels Winacties.


Deelnemers moeten de handelingen geheel opvolgen en de gegevens invullen of doorsturen via contactmogelijkheden op sociale media, omdat op die wijze contact opgenomen kan worden indien zij gewonnen hebben. Deelname door personen via een derde partij/tussenpersoon is niet toegestaan en zijn uitgesloten van winnen. Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor deelname aan de desbetreffende actie. Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan Greenwheels ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen. Greenwheels heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.


Greenwheels heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen. Wij kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd e-mailadres, telefoonnummer, huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

 

3. Prijzen

De aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze door middel van loting. De prijzen van de Greenwheels Winacties zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs. Indien er meerdere exact gelijke prijzen zijn te winnen, keren we slechts één artikel/prijs per telefoonnummer, e-mailadres dan wel woonadres uit. De voorwaarden, behorend bij het rijtegoed van Greenwheels en partners van Greenwheels, staan individueel per actie vermeld.

 

De prijswinnaars zullen binnen uiterlijk drie weken na de beëindiging van de actie persoonlijk op de hoogte worden gesteld. Over de uitslag van de acties kan niet worden gecorrespondeerd. Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto's kunnen door Greenwheels worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

 

Greenwheels stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij op dat moment verkeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).

 

4. Gegevens
De deelnemer geeft door deel te nemen aan de actie aan Greenwheels toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die we noodzakelijk achten voor de organisatie van de actie en de uitreiking van de prijzen. De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy- en cookiebeleid van Greenwheels.

 

Door een foto te sturen in een privébericht naar Greenwheels op Facebook of Instagram neem je deel aan de fotowedstrijd. Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van de foto. Alle ingezonden foto's kunnen gebruikt worden in al onze uitingen, zoals (maar niet beperkt tot) social media, e-mails en de website.

 

5. Wijziging spelvoorwaarden en technische voorzieningen
Greenwheels kan te allen tijde deze algemene spelvoorwaarden wijzigen; wij raden je daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. We doen ons best, maar kunnen de ongestoorde en ononderbroken werking van onze website(s) of de door ons geleverde of gebruikte diensten niet garanderen. Ondanks de grootst mogelijke zorg, is het mogelijk dat de informatie onvolledig, verouderd of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de acties deel te nemen.

 

6. Klachten

Als een deelnemer een klacht of bezwaar heeft in verband met een Greenwheels Winactie, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan ons kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Greenwheels, Postbus 23191, 3001 KD Rotterdam, onder vermelding van 'klacht Greenwheels Winactie’. Wij nemen de klacht in behandeling en nemen contact op met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.

 

7. Aansprakelijkheid
Greenwheels is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) deze actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten zijn hierbij inbegrepen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van onze website, links naar websites van derden op onze website of andere technische faciliteiten. Wij zijn tevens niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt of heeft gemaakt.

 

8. Overmacht
Greenwheels behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. We kunnen er in dit geval ook voor kiezen om een alternatieve prijs uit te reiken.

 

9. Toepasselijk recht
Op deze spelvoorwaarden en de Greenwheels Winacties actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.